top of page
 Voor de zekerheid.... 

Privacy-regels

Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).

PRIVACY VERKLARING:

Fotoclub Optika, gevestigd aan  Energiestraat 7, 5753 RN Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fotoclub Optika verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het ledenbestand:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Startdatum van het optika lidmaatschap

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotoclub Optika verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– In geval van calamiteiten kan het zo zijn dat fotoclub Optika je adresgegevens nodig heeft.
– Het ledenbestand is alleen bij het bestuur van Optika beschikbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Fotoclub Optika neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotoclub Optika) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Fotoclub Optika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Na het beëindigen van je lidmaatschap worden je gegevens verwijderd uit het ledenbestand.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Fotoclub Optika verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotoclub Optika en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@optika.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Fotoclub optika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op met info@optika.nl. Fotoclub Optika heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Ledenbestand is beveilig met wachtwoord dat alleen bij de bestuursleden bekend is.
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Foto’s van personen op de site:
Foto’s waarop personen duidelijk in beeld zijn worden alleen op de site van Fotoclub Optika  geplaatst met toestemming van de persoon/personen op de foto. 

bottom of page