top of page
 Voor de zekerheid.... 

PRIVACYVERKLARING

in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).

 

Fotoclub Optika, gevestigd aan  Energiestraat 7, 5753 RN Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Fotoclub Optika verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het ledenbestand:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Startdatum van het optika lidmaatschap

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Fotoclub Optika verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om je gegevens te kunnen gebruiken in geval van calamiteiten.
Het ledenbestand is alleen bij het bestuur van Optika beschikbaar.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.
Fotoclub Optika neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotoclub Optika) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Fotoclub Optika bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Na het beëindigen van je lidmaatschap worden je gegevens verwijderd uit het ledenbestand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.
Fotoclub Optika verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotoclub Optika en heb je het recht op gegevensoverdraag­baar­­heid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoons­gegevens die wij van jou in een computerbestand hebben naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris van Optika, waarvan de contactgegevens vermeld staan op de website.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Fotoclub Optika neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de secretaris.

Fotoclub Optika heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– het ledenbestand is beveiligd met een wachtwoord dat alleen bij de bestuursleden bekend is;
– het installeren van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 

Foto’s van personen op de site.
Foto’s waarop personen duidelijk in beeld zijn worden alleen op de site van Fotoclub Optika  geplaatst met toestemming van de persoon/personen op de foto. 

<terug

bottom of page